تحصیل در ترکیه و قبرس شمالی با بورسیه و بدون آزمون ورودی